Jiangsu Cowin Biotech Co.,Ltd

Address: No.18, Zelan Road, China Medical City, Taizhou, Jiangsu, China

Phone: +86 10 56953015

Email: info@cwbio.com

Web: https://www.cwbio.com

CoWin Biosciences,Inc.

Address: 625 Mount Auburn Street Suite 105, Cambridge MA 02138

Phone: +1 617 800 3785; +1 617 800 6495

Email: info@cwbiosciences.com

Web: http://www.cwbiosciences.com/

Technical Support